Seces pagasta pamatskolas skolēnu pašpārvaldes darba reglaments

Izdots saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma (22.07.1998.) 13.panta 3.punktu, Izglītības likuma (01.06.1999.) 55.panta 6.punktu

un  Seces pagasta  pamatskolas Nolikuma (28.01.2016.) 31. un 32..punktu 

Seces pagasta pamatskolas

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES NOLIKUMS

Pašpārvaldes darbība un mērķi.

1.Vispārīgie jautājumi

1.1. Seces pagasta pamatskolas skolēnu pašpārvalde (turpmāk tekstā – Skolēnu dome) ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska skolēnu vēlēta institūcija no 5.-9.klasei, kas līdzdarbojas izglītības iestādes (turpmāk tekstā - skola)   mācību un ārpusstundu aktivitāšu jomā.

1.2. Pašpārvalde savā darbībā ievēro skolēnu pašpārvaldes  nolikumu, Seces pagasta pamatskolas

nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus.

1.3. Grozījumus pašpārvaldes nolikumā apspriež skolēnu pašpārvaldē, pedagoģiskajā

padomē, saskaņo ar skolas padomi un paraksta skolas direktors.

1.4.  Skolēnu domi veido klasēs izvirzītie dalībnieki, kuri pārstāv savas klases intereses un aktīvi līdzdarbojas Skolēnu domes darbībā.

1.5.  Skolēnu domes sēdes notiek reizi mēnesī  vai pēc vajadzības, pakārtoti skolas pasākumu plānam pirmajā garajā starpbrīdī, bet Skolēnu domes prezidentam ir tiesības noteikt papildus sanāksmes Skolēnu domes veiksmīgai darbībai.

1.6.  Skolēnu domi konsultē direktora vietnieks audzināšanas darbā.

1.7.  Katram Skolēnu domes loceklim jāinformē sava klase par sēdēs nolemto.

1.8.  Skolēnu domes sēdes vada prezidents vai viņu aizstāj prezidenta vietnieks.

1.9.  Ja Skolēnu domes loceklis 3 reizes bez attaisnojoša iemesla nav ieradies uz Skolēnu domes

sēdi, tad pārējiem domes locekļiem ir tiesības izskatīt šīs personas turpmāku atrašanos

Skolēnu domē.

Skolēnu pašpārvaldes  dabības mērķi un uzdevumi

1.10. Pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu un izglītības iestādes administrācijas

interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā

un sabiedriskā darba organizēšanā atbilstīgo iemaņu un prasmju apgūšanā

1.11.Pašpārvaldes darbības uzdevumi:

1.11.1. Sadarboties ar izglītības iestādes administrāciju un pedagogiem.

1.11.2. Pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar izglītības iestādes administrāciju un

pedagogiem.

1.11.3. Veicināt mācību un audzināšanas procesa efektivitāti.

1.11.4. Iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā izglītības iestādē.

1.11.5. Apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot izglītības iestādes sabiedriskās dzīves

veidošanā.

1.11.6. Sar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām

un sabiedriskām organizācijām.

1.11.7. Celt savas skolas prestižu sabiedrībā.

1.11.8. Piedalīties savas skolas darba plānošanā.

1.11.9. Piedalīties iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā.

1.11.10. Pārstāvēt skolēnu intereses skolas padomē ar balss tiesībām.

 

Skolēnu domes sastāvs un pārstāvju pienākumi

 1.  Prezidents

1.1.  Vada un uzrauga Skolēnu domes darbu

1.2.  Pārvalda pienākumu sadali Skolēnu domē mācību gada sākumā.

1.3.  Sazinās un sadarbojas ar skolas administrāciju, novada pašvaldību.

1.4.  Vada Skolēnu domes sēdes.

1.5.  Pārvalda pienākumu sadali mācību gada sākumā.

 1.  Prezidenta vietnieks

2.1.  Sadarbojas ar prezidentu un uzrauga Skolēnu domes pienākumu izpildi.

2.2.  Pilda prezidenta pienākumus prezidenta prombūtnes laikā.

 1.  Atbildīgais par skolas iekšlietām

3.1. Atbild par skolas pasākumu organizēšanu.

3.2. Veido pasākumu scenāriju un iesniedz to Skolas domē izskatei vēlākais 2 nedēļas pirms pasākuma.

3.3. Sadala klašu pienākumus pasākuma izveidei.

3.4. Nodrošina pasākuma vadītāju sagatavotu uzstāšanos publikas priekšā

3.5. Atbild par pasākuma norisi.

2.4. Atbildīgais par medijiem

4.1.  Sagatavo informāciju skolas mājaslapai un sociālajiem tīkliem.

4.2.  Izvieto pasākumu afišas skolas telpās un uzrauga paziņojumu stendu kārtību.

4.3.  Nodrošina informācijas nodošanu skolas skolēniem un skolotājiem par pašpārvaldes lēmumiem.

4.4. Atbild par preses publikācijām.

2.5. Atbildīgais par skortu un vidi

5.1.  Atbild par Sporta dienas norisi vismaz vienu reizi gadā.

5.2.  Piedalās skolas sporta tradīciju uzturēšanā un attīstīšanā.

5.3.  Popularizē veselīgu dzīvesveidu skolā.

 1. Atbildīgais par kultūru

6.1.  Atbild par skolas pasākumu radošo pusi

6.2.  Veido afišas, dizainu goda rakstiem un veicināšanas balvas.

6.3.  Nodrošina pasākumu telpas izdekorēšanu.

6.4.  Veic dalību radošas skolas vides veidošanā, atbildot par skolas dekorācijām un skolēnu mākslas darbu izstādīšanu skolā.

Skolēnu domes pārstāvju pienākumu sadale.

 1.  Pirmajā mācību gada nedēļa katra klase izvirza Skolēnu domes pārstāvjus.
 2.  Pirmajā Skolēnu domes sēdē atklātās vēlēšanās notiek atbildīgo vadītāju ievēlēšana, dodot iespēju kandidēt jeburam Skolēnu domes pārstāvim.
 3.  Pārējie pārstāvji pēc pašu interesēm vai Skolēnu domes ieskatiem var tikt sadalīti komitejās
 4.  Skolēnu domes vadītājs tiek ievēlēts pirmajā atklātajā sēdē direktora vietnieka vadībā.
 5.  Skolēnu domes prezidenta ievēlēšana.

5.1.  Skolēnu domes prezidents tiek vēlēts ne retāk kā reizi 2 gados.

5.2.  Prezidenta vēlēšanas notiek maijā un par tām atbild Skolēnu dome un direktora vietniece audzināšanas jomā.

5.3. Prezidents tiek vēlēts aizklātās vēlēšanās, kurās piedalās  Skolēnu domes pārstāvji, skolas direktore, direktora vietnieces audzināšanas jomā  un izglītošanās jomā.

5.4. Kandidāts, kas ieguvis lielāko balsu skaitu kļūst par Skolēnu domes prezidentu.

5.5. Par prezidenta vietnieku kļūst prezidenta amata kandidāts, kas ieguvis otru lielāko balsu skaitu, bet, ja kandidāts atsakās no amata, vietnieku izvēlas ievēlētais prezidents.

Ārkārtas procedūras un situācijas Skolēnu domē

 1.  Ja kāds Skolēnu domes loceklis nespēj pildīt savus pienākumus, viņš iesniedz rakstisku atlūgumu Skolēnu domes prezidentam un viņa vietu ieņem cits skolēnu pārstāvis no klases.
 2.  Pēc prezidenta ierosinājuma, Skolēnu domei ir tiesības atstādināt jebkuru Skoēnu domes locekli no amata, veicot balsošanu, ja tas nespēj pildīt savus pienākumus vai neierodas uz vismaz 3 sēdēm bez attaisnojoša iemesla.
 3.  Ja Skolēnu domes prezidents tiek atstādināts vai pamet savu amatu, prezidenta vietnieks kļūst par prezidenta pienākumu izpildītāju līdz nākamajām vēlēšanām.

4.Skolēnu domes prezidentu drīkst atstādināt tikai skolas direktors uz vismaz piecu skolas pašpārvaldes locekļu pamatota, rakstiska lūguma pamata.

 1.  Skolēnu domes prezidents drīkst pamest savu mandātu, iesniedzot rakstisku iesniegumu skolas direktoram.
 2.  Ja Skolēnu dome kļūst rīcībnespējīga vai nepilda savus pienākumus, skolas direktoram ir tiesības to atstādināt, iepriekš sasaucot skolas administrācijas sēdi.
 3.  Ja Skolēnu dome ir demisionējusi, bijušais Skolēnu domes prezidents nodod Skolēnu domes dokumentāciju skolas direktora vietniecei audzināšanas jomā.
 4.  Pēc Skolēnu domes demisijas skolas direktora vietniece audzināšanas jomā atbild par jaunas Skolēnu domes sasaukšanu.


Nolikums apstiprināts Seces pagasta pamatskolas Skolēnu domē

Sastādīja: direktora vietniece audzināšanas jomā Dz. Reimarte
Skolēnu domes prezidents : E. Dālders                                                                               

Apstiprināja: skolas direktore  S.Stugle                                                  

gerb 0011

© 2018 Seces pamatskola. visas tiesības paturētas

Seces pagasta pamatskola

Aizkraukles novads,

Seces pagasts,

LV-5124

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Direktore:  +371  27843619

Direktores vietniece:

+371 26330772 


X