Skolas padomes reglaments

Seces pagasta pamatskolas

SKOLAS PADOMES REGLAMENTS

Izdots saskaņā ar LR Izglītības likuma 31.panta 4.daļu

 

 

1. Vispārējie principi un saturs.

1.1. Sadarbībai starp Seces pagasta pamatskolu (turpmāk tekstā Skola), ģimenēm un valsts un pašvaldības institūcijām tiek veidota Skolas padome.

1.2. Skolas padome ir koleģiāla pašpārvaldes institūcija, kas darbojas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, Skolas nolikumu un Skolas padomes reglamentu.

1.3.Skolas padome ievēro sadarbības, radošas aktivitātes un ētikas principus.

2. Sastāvs un ievēlēšanas kārtība.

2.1. Skolas padomi ievēl uz 2 gadiem, tās sastāvā ietilpst 2 pedagogu pārstāvji, 1 skolēnu pašpārvaldes pārstāvis, viens vecāku pārstāvis no katras klases.

Skolas padomes sastāvā var būt skolas direktors un pašvaldības pārstāvis.

2.2. Vecāku pārstāvis padomē nevar būt pedagogs, kura bērns mācās skolā.

2.3. Padomi vada priekšsēdētājs, kuram ir vietnieks. Padomes priekšsēdētāju un vietnieku ievēl no padomē ievēlētajiem vecākiem visi padomes locekļi.

2.4. Padomes priekšsēdētājs:

2.4.1. organizē padomes darbu saskaņā ar darba plānu;

2.4.2. apstiprina Padomes sēžu kārtību, sasauc un vada Padomes sēdes;

2.4.3. izsaka priekšlikumus skolas attīstības plānam;

2.4.4. ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no direktora un dibinātāja (pašvaldības) ar skolas darbību saistītos dokumentus un informāciju, kā arī sniegt pārskatu vai informāciju par skolas darbības jautājumiem.

3. Padomes darba organizācija.

3.1. Padomes sēdes notiek vismaz divas reizes mācību gadā, nepieciešamības gadījumā sēdes sasauc biežāk.

3.2. Informācija par skolas padomes sēdes norises laiku un izskatāmajiem jautājumiem tiek izsūtīta elektroniski vismaz 5 darba dienas pirms sēdes.

3.3. Skolas padomes sēdes tiek protokolētas, protokols tiek sagatavots elektroniski, un informācija tiek nodota vecākiem, skolotājiem, skolēnu pašpārvaldei.

3.4. Padomes lēmumus pieņem balsojot.

3.5. Padomes lēmums ir spēkā, ja sēdē piedalās vismaz puse no padomes sastāva.

3.6. Nepieciešamības gadījumā skolas padome var rīkot atklātās sēdes, pieaicinot skolas darbiniekus, skolēnus un vecākus.

4. Padomes kompetence un darbības jomas.

4.1. Sniedz priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai.

4.2. Piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādē.

4.3. Sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku tiesībām un pienākumiem.

4.4. Sniedz izglītības iestādes vadītājam priekšlikumus par iestādes darba organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu.

4.5.Skolas padome ir tiesīga lemt par to, kādi individuālie mācību piederumi( izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā mācību līdzekļi vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu: kancelejas piederumi, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu ( sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, materiāli , kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām) nodrošina vecāki vai personas , kas realizē aizbildniecību.

4.6. Risina tās kompetencē esošos organizatoriskos, tai skaitā ar izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītus jautājumus.

4.6. Veic izglītības iestādes sadarbību ar sabiedrību.

4.7. Ir tiesīga veidot (vecāku vai personu, kas realizē aizbildniecību, izglītojamo) , interešu grupas un institūcijas, tajās iesaistot izglītības iestādes izglītojamos un viņu vecākus (personas, kas realizē aizbildniecību).

5. Citi noteikumi.

Ar 30.09.2015. spēku zaudē Seces pagasta pamatskolas Skolas padomes reglaments, pieņemts 11.01.2010.

Direktore                                                                                                            Sarma Stugle

 

 

gerb 0011

© 2018 Seces pamatskola. visas tiesības paturētas

Seces pagasta pamatskola

Aizkraukles novads,

Seces pagasts,

LV-5124

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Direktore:  +371  27843619

Direktores vietniece:

+371 26330772 


X