Seces pamatskolas

 

bibliotēkas Reglaments

I Vispārīgie noteikumi

 1. Seces pamatskolas bibliotēka (turpmāk – skolas bibliotēka) ir Seces pamatskolas struktūrvienība.

 2. Skolas bibliotēkas darbības tiesiskais pamats ir skolas direktora apstiprināts skolas bibliotēkas Reglaments.

 3. Skolas bibliotēka darbojas saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bibliotēku likumu, LR Ministru kabineta apstiprinātiem noteikumiem izglītības un bibliotēku nozarē, skolas Nolikumu, šo Reglamentu un citiem saistošiem normatīviem dokumentiem.

II Skolas bibliotēkas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi

 1. Bibliotēkas darbības mērķi:

4.1. līdzdalība skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām;

4.2. darba organizācija atbilstoši valstī noteiktajām bibliotēku nozares standartu prasībām;

4.3. iekļaušanās kopējā bibliotēku informācijas sistēmā.

 1. Skolas bibliotēkas darbības pamatvirzieni:

5.1. izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana, kataloģizēšana, klasificēšana un uzglabāšana;

5.2. skolotāju un skolēnu informacionālā un bibliotekārā apkalpošana.

 1. Bibliotēkas galvenie uzdevumi:

6.1. nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai;

6.2. attīstīt skolēnu informācijas atrašanas, izgūšanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes;

6.3. veicināt skolēnu patstāvīgās mācīšanās iemaņu veidošanos;

6.4. īstenot skolēnu lasīšanas veicināšanas programmas un projektus;

6.5. atbalstīt skolotājus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā.

III Skolas bibliotēkas struktūra

 1. Skolas bibliotēkā ir mācību grāmatu abonements, daiļliteratūras un nozaru literatūras abonements, lasītava, kas ir atbilstoši tehnoloģiski aprīkotas (iespēja lietot elektroniskos katalogus, datoru, datorprogrammas, printeri, skeneri, internetu, kopēšanas iekārtas).

IV Skolas bibliotēkas darba organizācija

 1. Skolas bibliotekārs izstrādā bibliotēkas lietošanas noteikumus, kurus saskaņo ar skolas direktoru.

 2. Bibliotēkas lietošanas noteikumi nosaka:

9.1. bibliotēkas lietošanas vispārīgos noteikumus;

9.2. bibliotēkas lietotāju reģistrācijas kārtību;

9.3. bibliotēkas lietotāja tiesības;

9.4. bibliotēkas lietotāja pienākumus;

9.5. grāmatu lietošanas termiņus;

9.6. mācību grāmatu izsniegšanas un nodošanas kārtību;

9.7. datoru lietošanas noteikumus.

10. Bibliotekārs vienojas ar skolas direktoru par bibliotēkas darba laiku, paredzot vienai slodzei 1 – 3 stundas dienā bibliotēkas iekšējo tehnisko darbu veikšanai;

11. Viena diena mēnesī ir bibliotekāra metodiskā diena.

V Skolas bibliotēkas darbinieki

 1. Normatīvajos dokumentos noteikto bibliotekāru – pedagoģisko darbinieku likmju skaita darba samaksu finansē valsts. Ja nepieciešama papildu likme vai likmes daļa, to finansē pašvaldība.

13. Skolas bibliotekāra pienākumi:

13.1. izstrādāt skolas bibliotēkas Reglamentu un bibliotēkas lietošanas noteikumus;

13.2. ievērot bibliotēku darbību reglamentējošos dokumentus;

13.3. mērķtiecīgi pārvaldīt un izlietot valsts un pašvaldības piešķirto finansējumu;

13.4. organizēt un vadīt bibliotēkas darbu;

13.5. sastādīt skolas bibliotēkas darba plānu, sniegt skolas bibliotēkas darbības un statistisko atskaiti normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā;

13.6. veikt krājuma sistematizēšanu, klasificēšanu, bibliografēšanu un uzglabāšanu atbilstoši bibliotekārā darba standartu prasībām;

13.7. regulāri veikt precīzu krājuma uzskaiti, izdarot ierakstus bibliotēkas obligātajā dokumentācijā;

13.8. sadarbībā ar skolotājiem veikt krājuma izpēti, analīzi un saturisko atjaunošanu;

13.9. regulāri attīrīt krājumu no novecojušas, nolietotas un dubletu literatūras;

13.10. nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu tās lietotājiem;

13.11. būt lojālam pret dažādām reliģijām, filozofiskiem un politiskiem uzskatiem;

13.12. sekot sanitāro normu, ugunsdrošības un tehniskā aprīkojuma drošības normu ievērošanai un savlaicīgai nepilnību novēršanai;

13.13. nepārtraukti pilnveidot savu profesionālo kompetenci, piedalīties tālākizglītības kursos normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā.

14. Skolas bibliotekāra tiesības:

14.1. saņemt informāciju no skolas direktora par stratēģiskās attīstības tendencēm, izglītības programmu izveides un īstenošanas gaitu;

14.2. patstāvīgi veikt skolas bibliotēkas Reglamentā paredzēto darbību;

14.3. iesniegt priekšlikumus bibliotēkas darba optimizācijai un darba kvalitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanai;

14.4. saņemt skolas bibliotēkas darbībai un attīstībai nepieciešamos finansu līdzekļus valsts un pašvaldību budžetā iedalīto līdzekļu apjomā un iespēju izmantot tos paredzētajiem mērķiem;

14.5. piedalīties Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības un citu sabiedrisku organizāciju darbībā;

14.6. piedalīties bibliotēku darbinieku tālākizglītības kursos un pieredzes apmaiņas pasākumos.

VI Skolas bibliotēkas finansēšana

15. Skolas bibliotēkas darbību un attīstību finansē no valsts un izglītības iestādes dibinātāja (pašvaldības) līdzekļiem:

15.1. valsts nodrošina normatīvajos dokumentos noteikto bibliotekāru – pedagoģisko darbinieku darba likmju finansēšanu un dotācijas mācību grāmatu un darba burtnīcu iegādei;

15.2. no izglītības iestādes dibinātāja līdzekļiem finansē papildus bibliotekāra, mācību grāmatu, darba burtnīcu, iespiesto un elektronisko dokumentu un periodikas iegādi, tehnisko aprīkojumu u.c.

16. Skolas bibliotēkai ir tiesības saņemt ziedojumus iespieddarbu un citu dokumentu, naudas līdzekļu, tehniskā aprīkojuma, mēbeļu un citu iekārtu veidā.

VII Skolas bibliotēkas darbības izbeigšana

 1. Skolas bibliotēkas darbības izbeigšanas gadījumā izglītības iestādes dibinātājs lemj par mantas nodošanu citā pārvaldījumā.

 2. Strīdi vai neskaidrības saskaņā ar Bibliotēku likumā noteikto risināmi Latvijas Bibliotēku padomē vai tiesā.

 

 

Seces pamatskolas

bibliotēkas lietošanas noteikumi

Šie noteikumi nosaka Seces pamatskolas bibliotēkas

(turpmāk – Bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem.

Bibliotēkas darbības juridiskais pamats ir Latvijas Republikas likumi un citi spēkā esošie normatīvie akti, pašvaldības saistošie noteikumi, Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas noteikumi.

I. Bibliotēkas lietotāju reģistrācijas kārtība

1. Bibliotēka apkalpo Seces pamatskolas skolēnus, skolotājus, skolas darbiniekus, bijušos skolas absolventus un skolēnu vecākus( ja ir nepieciešamība)

2. Reģistrējoties bibliotēkā, nav jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti.

3. Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam ir jāiepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu uz lasītāja formulāra jāapstiprina šo noteikumu ievērošana.

II. Bibliotēkas lietotāja tiesības

1. Izmantot bibliotēkas sniegtos pakalpojumus bez maksas.

2. Iepazīties ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem.

3. Izmantot bibliotēkā uz vietas jebkuru bibliotēkā esošu iespieddarbu.

4. Saņemt lietošanā uz mācību gadu, mācību procesam paredzētās mācību grāmatas.

5. Prasīt palīdzību bibliotekāram grāmatu izvēlē un informācijas atrašanā.

6. Apmeklēt bibliotēkā rīkotos pasākumus un izstādes.

III. Bibliotēkas lietotāja pienākumi

1. Iznest no bibliotēkas drīkst tikai pie bibliotekāra reģistrētas grāmatas vai citus krājuma materiālus.

2. Saudzēt bibliotēkas grāmatas un citus krājuma materiālus.

3. Bibliotēkas lasītavā ir grāmatas, kuras tiek izsniegtas lasīšanai tikai lasītavā.

4. Ja skolēns tīši sabojājis savas vai kāda cita skolēna grāmatas, viņam jāatnes uz bibliotēku tieši tādas pašas jaunas mācību vai daiļliteratūras grāmatas un jāvienojas ar bibliotekāru par sabojāto grāmatu aizstāšanu.

5. Mācību grāmatām to lietošanas laikā ir jābūt apvākotām, bibliotēkā tās jānodod tīras , nesalocītas, vajadzības gadījumā, jāsalabo.

6. Par grāmatās pamanītajiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram.

7. Bibliotēkas telpās jāievēro klusumu un kārtību.

8. Bibliotēkas telpās ir jāatslēdz personiskā mobilā telefona skaņas signālu.

9. Bibliotēkas un lasītavas telpās lasītāji drīkst uzturēties norādītajā laikā, virsdrēbes atstājot priekštelpā.

IV. Bibliotēkā aizliegts:

1. Traucēt citu apmeklētāju darbu.

2. Ienest un lietot pārtikas produktus.

V. Grāmatu lietošanas termiņi

1. Mācību grāmatas izsniedz uz mācību gadu.

2. Daiļliteratūra, populārzinātniskā un metodidkā literatūra tiek izsniegta ne vairāk par 3 grāmatām uz 10 dienām. Vajadzības gadījumā izmantošanas termiņu ir iespējams pagarināt.

3. Lasītājiem jāievēro grāmatu izmantošanas termiņš, nepieciešamības gadījumā tas savlaicīgi jāpagarina.

4. Īpaši pieprasītu pamatfonda materiālu izsniegšanas termiņš var tikt samazināts, par to brīdina bibliotekārs, izsniedzot attiecīgo krājuma vienību.

5.Enciklopēdijas, retas un vērtīgas grāmatas iespējams izmantot tikai bibliotēkas lasītavā.

6.Mācību gada noslēgumā vai izstājoties no skolas, visas grāmatas ir jānodod atpakaļ skolas bibliotēkā.

7.Lietošanas termiņu neievērošanas gadījumā (atkarībā no pārkāpuma ilguma un regularitātes):

a) parādniekiem var tikt liegta jaunu krājuma vienību saņemšana līdz parādu nokārtošanai,

b) parādniekiem uz laiku var nedot grāmatas lietošanai mājās, bet atļaut tās lietot tikai bibliotēkas lasītavā.

VI. Mācību grāmatu izsniegšanas un nodošanas kārtība

1. Mācību grāmatas jaunajam mācību gadam tiek izsniegtas augustā pēc jau maijā īpaši sastādīta grafika. Skolēni pa klašu grupām ierodas bibliotēkā norādītajā laikā, lai saņemtu mācību grāmatas.

2. Mācību grāmatas jaunajam mācību gadam saņem skolēni, kas iepriekšējā mācību gada beigās ir nodevuši visas grāmatas un nav bibliotēkas parādnieki.

3. Katrs skolēns grāmatu saņemšanas brīdī obligāti ieraksta mācību grāmatā savu, vārdu, uzvārdu un mācību gadu.

4. Mācību grāmatas nodod mācību gada beigās līdz 1. jūnijam.

9. klašu agsolventi grāmatas var nodot līdz izlaiduma dienai, saņemot bibliotekāra parakstītu izziņu par nokārtotajām saistībām ar bibliotēku.

5. Grāmatas, kuras nepieciešamas lasīšanai vasaras periodā, tiek nodotas septembrī.

6. Skolotāji mācību procesā izmantotās grāmatas nodod līdz 15. jūnijam. Grāmatām, kuras nepieciešamas arī nākamajā mācību gadā, tiek pagarināts izmantošanas termiņš.

7. Izstājoties no Seces pamatskolas līdz mācību gada 2. semestrim, skolēniem jānodod arī visas darba burtnīcas, kuras tika izsniegtas mācību gada sākumā.

VII. Datoru lietošanas noteikumi

Skolas audzēkņi drīkst izmantot lasītavā esošos datorus ( 20 minūtes katrs apmeklētājs), iepriekš reģistrējoties.

1. Datori paredzēti mācību procesam nepieciešamās informācijas meklēšanai, pētniecisko darbu, referātu u.c. skolai nepieciešamo darbu izstrādei.

2. Skolēni datorus drīkst izmantot starpbrīžos, brīvajās stundās un pēc mācību stundām.

3. Pirms datora lietošanas jāpiesakās pie bibliotekāra.

4. Pie viena datora drīkst strādāt tikai viens datorlietotājs.

5. Ja dators netiek izmantots mācību darbu izstrādei, to drīkst izmantot individuālajām vajadzībām (e-pasts u.tml.).

6. Ar datortehniku jārīkojas saudzīgi, nedrīkst lietot nepārbaudītus datu nesējus.

7. Aizliegts:

a) mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmas,

b) kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu,

c) atrasties pie datora ar pārtikas produktiem,

d) bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes,

e) lejupielādēt datorspēles,

f) apmeklēt interneta saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās.

8. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie bibliotēkas darbinieka.

9. Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi:

a) neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā,

b) nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes, skavas u.c.),

c) neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu savienojošos vadus u.c.,

d) konstatējot bojājumus datora darbības traucējumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt bibliotekāru,

e) nestrādāt ar bojātu aparatūru.

10. Lietotāji, kuri neievēro šos noteikumus, var saņemt bibliotekāra rakstisku aizliegumu izmantot datorus uz laiku līdz 6 mēnešiem.

11. Izmantojot personīgos datorus vai datu nesējus (CD, USB iekārtas, digitālās kameras u.c.), informēt par to bibliotekāru.

12. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un jāpiesakās pie bibliotekāra.

13. Datnes, kurus izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar bibliotekāra piekrišanu. 

 

X