jauns attels

Aizkraukles novada

SECES PAGASTA PAMATSKOLA

Seces pagastā LV-5124 tālr.65129308 reģ.nr. 4512900983

 Apstiprinu

Seces pagasta pamatskolas direktore

Sarma Stugle

Pagarinātās dienas grupas darba reglaments.

 1. Pagarinātajā dienas grupā skolēni tiek ieskaitīti ar direktores rīkojumu uz vecāku rakstiska iesnieguma pamata.

 1. Pagarinātās dienas grupas funkcijas.

  1. Pagarinātajā dienas grupā ieskaitīto skolēnu brīvā laika organizēšana pēc mācību stundām.

  2. Pagarinātajā dienas grupā esošo skolēnu vispārējās drošības nodrošināšana grupas darba laikā.

  3. Skolēnu vispusīgas intelektuālās, emocionālās un fiziskās attīstības veicinošu aktivitāšu organizēšana.

  4. Palīdzība sākumskolas skolēnu laika plānošanā, ievērojot interešu izglītības, fakultatīvu, pasākumu un citu ārpusstundu pasākumu apmeklēšanu un skolas autobusa kursēšanas grafiku.

  5. Mājas darbu veikšana un palīdzības sniegšana neskaidrajos mācību vielas jautājumos, ja tas nepieciešams.

  6. Pagarinātajā dienas grupā netiek nodrošināta visu mājas darbu izpilde, sakarā ar ierobežoto mācību laika apjomu, atpūtas nepieciešamību un interešu izglītības nodarbību apmeklēšanu.

 1. Pagarinātās dienas grupas skolotāju pienākumi.

  1. Plānot pagarinātās dienas grupas darba laiku atbilstoši tarifikācijai.

  2. Strādā grupas darbam atvēlētajā telpā un uztur to kārtībā.

  3. Atbild par pagarinātajā dienas grupā ieskaitīto skolēnu drošību pagarinātās dienas grupas darba laikā.

  4. Seko un sniedz nepieciešamo atbalstu mājas darbu veikšanā.

  5. Sniedz nepieciešamo atbalstu mācību vielas apguvē.

  6. Pārzina pagarinātajā dienas grupā ieskaitīto skolēnu plūsmu uz interešu izglītības nodarbībā, ārpusstundu aktivitātēm un skolas autobusa reisiem.

  7. Organizē dažāda veida un satura darbošanos, kas veicina lasītprasmes, rakstītprasmes un loģiskās domāšanas attīstību.

 1. Pagarinātās darba dienas grupas skolotāja tiesības ir norādītas ārējos un iekšējos spēkā esošajos normatīvajos aktos.

 1. Atbalsts pagarinātās dienas grupas darbībai.

  1. Saņemt nepieciešamo informāciju no pedagogiem.

  2. Nodrošināta iespēja darboties skolas telpās un kabinetos, kuri nav aizņemti mācību stundu vajadzībām.

  3. Iespēju robežās saņemt materiālos līdzekļus aktivitāšu organizēšanai.

  4. Iespēju robežās atbalstīt nepieciešamo tālākizglītību pagarinātās grupas skolotājiem.

 2. Pagarinātajā dienas grupā iekļautie no grupas tiek atbrīvoti ātrāk par tam paredzēto laiku tikai uz vecāku iesnieguma vai personīgas ierašanās pamata.

 1. Pagarinātās dienas grupā iekļautajiem skolēniem ir saistoši ar skolas darbu saistītie ārējie un iekšējie normatīvie akti.

X