jauns attelsAizkraukles novada

SECES PAGASTA PAMATSKOLA

Seces pagastā LV-5124 tālr.65129308 reģ.nr. 4512900983

 

Apstiprinu

Seces pagasta pamatskolas direktore

Sarma Stugle

Noteikumi pasākumu un diskotēku laikā

 1. Pasākumā, diskotēkā jāierodas atbilstošā apģērbā.

 2. Pasākuma, diskotēkas laikā jāievēro kulturālas uzvedības normas. Nedrīkst aizskart citus ne morāli, ne fiziski.

 3. Pasākumā, diskotēkā nedrīkst ierasties alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kā arī nedrīkst ienest alkoholu, cigaretes, viegli uzliesmojošas vielas, pirotehniku.

 4. Pasākuma, diskotēkas laikā nedrīkst lietot alkoholu, citas apreibinošas vielas, smēķēt.

 5. Uz pasākumu jāierodas laicīgi, taču, ja pasākuma sākumu nokavē – zālē ienākt klusu, netraucējot citus.

 6. Cienīt pasākuma vadītājus, kad tie runā.

 7. Pasākuma laikā skaļi nesarunāties, nestaigāt apkārt - netraucēt pasākuma norisi.

 8. Pasākuma laikā mobilajiem telefoniem jābūt izslēgtiem.

 9. Nebojāt inventāru. Uzturēt kārtībā telpas.

 10. Uz skolas diskotēkām drīkst ierasties Seces pamatskolas 1.-9. klašu skolēni, neskaitot izņēmuma gadījumus, saskaņojot ar skolas administrāciju.

 11. Atsevišķos gadījumos, skolēni, kuri pasākumu pirms diskotēkas nav apmeklējuši, diskotēkā netiek ielaisti.

 12. Notiekoša pārkāpuma gadījumā, ziņot dežūrskolotājam ,administrācijai.

 13. Par kārtību pasākumā, diskotēkā atbild administrācijas pārstāvis, skolēnu domes pārstāvis, norīkotie dežuranti.

 14. Diskotēkas laikā uz skatuves drīkst atrasties tikai dīdžejs ar palīgu.

 15. Aizliegts patvaļīgi izslēgt zāles apgaismojumu, kā arī radīt citus drošības noteikumu pārkāpumus.

 16. Citās skolas telpās uzturēties bez vajadzības aizliegts.

 17. Skolēni, kuri pasākumā , diskotēkā lieto un ienes apreibinošas vielas, smēķē, neievēro Seces pamatskolas skolēnu noteikumus un noteikumus pasākumu un diskotēku laikā, tiek izraidīti no pasākuma un turpmāk nedrīkst apmeklēt izklaides pasākumus līdz termiņam, kuru nosaka skolas administrācija. Par notikušo nekavējoties tiek informēti vecāki, kuri ierodas pēc sava bērna.

 18. Skolēni, kuri rupji pārkāpj Seces pamatskolas skolēnu noteikumus, t.sk. neattaisnoti kavē mācību stundas (-u), ir policijas redzeslokā, diskotēkas apmeklē tikai ar klases audzinātāja saskaņojumu.

 19. Diskotēkas skolā un draudzības vakarus citās skolās vai kultūras iestādēs drīkst apmeklēt tikai ar vecāku rakstisku atļauju, kura jāiesniedz direktores vietniecei līdz pasākuma sākumam.

 

 

Seces pagasta pamatskolas

dir. vietn audzināšanas jomā

no …………………………………..

Esmu informēta/s, ka mana meita/dēls ………………………………. .....................................

20...gada ...... . ...............................apmeklēs pasākumu un diskotēku Seces pamatskolā no plkst.............. 21 00

Mājās mans bērns nokļūs:……………………………………………………….....................................

Vecāku paraksts………………………..

X