Skolas nolikums

JAUNJELGAVAS NOVADA DOME

Seces pagasta pamatskola

Reģ.Nr.4512900983

Secē, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, LV-5124

tālr./fakss 651 29308

Jaunjelgavas novadā, Seces pagastā

APSTIPRINĀTS

Ar Jaunjelgavas novada domes 2016. gada

28. janvāra sēdes lēmumu Nr.23§ (protokols Nr.50)

Jaunjelgavā, 28.01.2016.

Seces pagasta pamatskolas

NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar

Izglītības likuma 15.panta 12.punktu un 22.panta pirmo daļu,

Vispārējās izglītības likuma 8.un 9.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Seces pagasta pamatskola (turpmāk - iestāde) ir Jaunjelgavas novada domes dibināta vispārējās izglītības iestāde.

 2. Seces pagasta pamatskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī iestādes dibinātāja izdotie tiesību akti un apstiprināts nolikums.

 3. Seces pagasta pamatskola ir juridiska persona, tai ir zīmogs ar valsts ģērboņa attēlu un noteikta parauga veidlapa.

 4. Seces pagasta pamatskolas juridiskā adrese: Seces pamatskola, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads, LV-5124

 5. Dibinātāja juridiskā adrese: Jaunjelgavas novada dome, Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV -5134.

II. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

  1. Seces pagasta pamatskolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu pamatizglītības valsts standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

  2. Seces pagasta pamatskolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.

  3. Seces pagasta pamatskolas uzdevumi ir:

8.1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;

8.2 nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālai integrācijai un izglītības turpināšanai;

8.3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai;

8.4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;

8.5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus –Latvijas patriotus;

8.6. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu izglītības ieguvi;

8.7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē;

8.8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.

III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas

  1. Seces pagasta pamatskola īsteno šādas izglītības programmas:

9.1. vispārējo pamatizglītības programmu (kods 2101 1111);

9.2. pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu (kods 2101 1811);

9.3. speciālās pamatizglītības izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem programmu

( kods 21015611 ).

  1. Pedagogi izmanto Izglītības Ministrijas izstrādātās mācību priekšmetu paraugprogrammas.

  2. Seces pagasta pamatskolā mācību valoda ir latviešu valoda.

  3. Seces pagasta pamatskolā atbilstoši izglītojamo vajadzībām un valsts un pašvaldības iespējām īsteno interešu izglītības programmas sporta novirzienos un kultūrizglītībā.

IV. Izglītības procesa organizācija

  1. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un uz to pamata izdotie ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi, Iestādes padomes nolikums, Pedagoģiskās padomes nolikums un citi iestādes iekšējie normatīvie akti.

  2. Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda, kuras garums ir 40 minūtes. Mācību stundu slodzes sadalījumu pa dienām atspoguļo mācību priekšmetu stundu saraksts (turpmāk – Stundu saraksts). Stundu saraksts:

14.1. sevī ietver Vispārējās pamatizglītības mācību priekšmetu un stundu plānā nosauktās mācību stundas un 1 klases audzinātāja stundu;

14.2. tiek izstrādāts un pieejams uz katra mācību gada 1. septembri, to izstrādā direktora vietnieks izglītības jomā;

14.3. ir pastāvīgs visu semestri un izmaiņas tajā var veikt direktors vai direktora vietnieks izglītības jomā.

  1. Izglītojamo uzņemšana un pārcelšana nākamajā klasē iestādē notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

  2. Izglītojamo uzņemšana Seces pagasta pamatskolā notiek bez iestājpārbaudījumiem atbilstoši MK noteikumiem, pašvaldība nosaka konkrētu laiku un kārtību bērnu pieteikšanai mācību uzsākšanai 1. klasē.

17. Izglītības iestāde nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts izglītības standartā noteikto. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs. Pārbaudījumu grafiks tiek saskaņots ar direktoru katra semestra sākumā.

18. Izglītojamo interešu izglītības nodarbības(sports, māksla, pašdarbība) par budžeta līdzekļiem tiek organizētas pirms vai pēc mācību stundām, ja ir vecāku iesniegums; interešu izglītības programmu veido pedagogs atbilstoši izglītojamo vajadzībām un skolas finansiālajām iespējām, apstiprina direktors vai viņa deleģēta persona, pārrauga direktora vietnieks audzināšanas jomā.

19. Ilgstoši slimojošo mājās, slimnīcā vai citā ārstniecības iestādē izglītošanās nepieciešamību nosaka MK noteikumi.

20. Seces pagasta pamatskolā ir pagarinātās dienas grupa, kura darbojas saskaņā ar iestādes izstrādātajiem iekšējiem noteikumiem.

21. Izglītības iestāde piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības talantīgajiem izglītojamiem un izglītojamiem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību priekšmeta apguvē.

22. Katrai klasei ar direktora rīkojumu tiek norīkots klases audzinātājs, kurš darbojas saskaņā ar direktora apstiprinātu klases audzinātāja amata aprakstu.

23. Katrā klasē viena stunda nedēļā ir klases audzinātāja stunda, kurā atbilstoši audzinātāja plānam tiek pārrunātas šādas obligātās tēmas: satiksmes drošība, darbība ekstremālās situācijās, veselīgs dzīvesveids, uzvedība un saskarsmes kultūra, karjeras izvēle un tālākizglītība, dzimumizglītība, valsts svētku nozīme, atceres dienas, pilsoņu un iedzīvotāju tiesības un pienākumi, skolas iekšējās kārtības noteikumi, Satversmes konstitucionālais pamats.

24. Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

25. Izglītības iestāde regulāri ar elektroniskās saziņas sistēmu e-klase un skolēnu dienasgrāmatu starpniecību informē vecākus par izglītojamo mācību sasniegumiem un kavējumiem.

26. Pamatizglītības programmas apguvi apliecina liecība, ko izglītojamajiem izsniedz divas reizes gadā – semestra beigās un mācību gada beigās.

27. Vienreiz mēnesī, izglītojamiem tiek izsniegti e-klasē piedāvātie sekmju izraksti.

28. Valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai sākumskolas posma un pamatskolas posma mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskajās komisijās, kuru darbu organizē un vada direktora vietnieks izglītības jomā.

29. Metodiskās komisijas strādā pēc direktora apstiprināta Metodisko komisiju reglamenta. Komisiju kompetencē ir:

29.1.izvērtēt mācību priekšmetu programmu apguves līmeni;

29.2.apspriest pedagogu izstrādātos mācību priekšmetu programmu realizācijas plānus; 29.3.nodrošināt starppriekšmetu saikni starp atsevišķiem mācību priekšmetiem vai tēmām;

29.4.analizēt pārbaudes darbu rezultātus, izvirzīt metodiskā darba prioritātes;

29.5.risināt jautājumus, saistītus ar mācību saturu, ar mācību līdzekļu pielietošanu, ar iestādes inovatīvo darbību;

29.6.organizēt mācību priekšmetu olimpiādes, projektu nedēļas, pieredzes apmaiņu, analizēt rezultātus.

V. Izglītojamo tiesības un pienākumi

30. Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un iestādes iekšējos normatīvajos aktos, kā arī:

31. Izglītojamā tiesības ir:

31.1. iegūt valsts un pašvaldības apmaksātu pamatizglītību, izvēlēties turpmāko izglītības ieguves ceļu, izmantojot valstī piedāvātās izglītības iegūšanas iespējas;

31.2.izglītības procesā brīvi izteikt savas domas un uzskatus, kas neaizskar valsts un citu cilvēku cieņu un godu;

31.3.saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos un skolas finansēm saistītiem jautājumiem;

31.4.saņemt argumentētu un objektīvu savu zināšanu novērtējumu;

31.5.saņemt pedagogu palīdzību mācību vielas apguvē mācību stundas laikā un izmantot skolotāju konsultācijas visos mācību priekšmetos piedāvātajos laikos;

31.6.saņemt atbalsta pedagogu palīdzību - skolas psihologa, sociālā pedagoga, logopēda darba laiki ir pieejami informācijas stendā;

31.7.saņemt valsts un pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību;

31.8.veidot skolas pašpārvaldi un piedalīties tās darbā, atbilstoši skolēnu pašpārvaldes nolikumam;

31.9.darboties organizācijās un apvienoties interešu grupās, kuru darbība nav pretrunā ar Seces pagasta pamatskolas iekšējās kārtības noteikumiem;

31.10.pārstāvēt skolu dažāda veida pasākumos atbilstoši savām spējām un interesēm;

31.11.uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem skolā un tās organizētajos pasākumos, uz netraucētu darbu mācību stundās un ārpusstundu nodarbībās;

31.12.domstarpību gadījumos informēt vai lūgt palīdzību skolēnu pašpārvaldei, skolotājiem, direktores vietniekiem un direktorei.

31.13. par atsaucīgu, savlaicīgu un labu ikdienas pienākumu, lūgumu izpildi izglītojamais saņem uzslavu. To mutiski vai rakstiski (skolēna dienasgrāmatā) var veikt klases audzinātājs, jebkurš skolotājs vai skolas darbinieks, ja to uzskata par nepieciešamu.

32. Izglītojamā pienākumi:

32.1.apmeklēt skolu un mācīties, lai iegūtu pamatizglītību un atbilstoši savām spējām un interesēm veiktu izvēli turpmākajai izglītības ieguvei, izmantojot valstī piedāvātās izglītības turpināšanas iespējas;

32.2.ievērot Seces pagasta pamatskolas Nolikumu, iekšējās kārtības, ugunsdrošības, ceļu satiksmes, elektrodrošības noteikumus un citas drošības instrukcijas: mācību priekšmetu kabinetos, sporta nodarbībās, sacensībās, ekskursijās, pārgājienos un citos pasākumos. Pēc katras instrukcijas ar savu parakstu klases žurnālā apliecināt noklausīšanos un ievērošanu (2.-9. klasēs);

32.3.uzņemties personisku atbildību par savām mācībām un uzvedību skolā, ievērot pārējo skolēnu tiesības netraucētai izglītības apguvei. Mācību stundā izpildīt priekšmeta skolotāja prasības un norādījumus;

32.4.ar cieņu izturēties pret skolas biedriem, pedagogiem un darbiniekiem, ievērojot vispārpieņemtās ētikas un morāles normas;

32.5.ar cieņu izturēties pret valsti, tās simboliku un atribūtiku, sabiedrību, ģimeni, baznīcu, pret citām rasēm, tautām un etniskajām grupām un to pārstāvjiem;

32.6.rūpēties par skolas godu, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas;

32.7saudzēt skolas vidi, rūpēties par telpu un inventāra saglabāšanu, kārtību, tīrību.

32.8.pēc savām spējām un interesēm pārstāvēt izglītības iestādi mācību olimpiādēs, sporta sacensībās, intelektuālajos un jaunrades konkursos, mākslinieciskajā pašdarbībā.

VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

33. Seces pagasta pamatskolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba iestādes dibinātājs.

34. Iestādes direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

35. Direktora prombūtnes laikā un interešu konflikta gadījumā visi direktora pienākumi, tiesības un atbildība tiek deleģēti direktora vietniekam izglītības jomā.

36. Direktors vada iestādes attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu. Direktors savu pilnvaru ietvaros lemj par iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu izlietošanu.

37. Direktors ziņo policijai, pašvaldības institūcijām un BTAI par vardarbības pielietošanu, ja izglītojamam tiek konstatētas vardarbības pielietošanas pazīmes skolā un ārpus tās.

38. Direktora pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt 1 mēneša laikā Jaunjelgavas novada domē.

39. Direktoram ir tiesības noteikt izglītības iestādes darbinieku un štata vienību skaitu, saskaņojot ar Jaunjelgavas novada domi.

40. Direktors ir tiesīgs slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām Izglītības iestādes nolikumā paredzētajos darbības virzienos, kuru līgumu cena nepārsniedz 1000 Euro.

41. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo iestādes direktors normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu un funkciju veikšanu.

42. Izglītības iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

43. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

VII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

44. Iestādes direktoram ir pienākums nodrošināt iestādes padomes izveidošanu un darbību.

45. Seces pagasta pamatskolas padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar Seces pagasta pamatskolas padomes Reglamentu, ko saskaņojot ar direktoru, izdod padome.

VIII. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

46. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un Seces pagasta pamatskolas pedagoģiskās padomes Reglaments, kā arī citi normatīvie akti.

47. Pedagoģiskās padomes sēdes sasauc ne retāk kā reizi pusgadā un to norisi protokolē.

48.Pedagoģiskās padomes lēmumus var apstrīdēt griežoties Jaunjelgavas novada domē divu darba dienu laikā pēc pieņemtā lēmuma.

49. Pedagoģisko padomi vada Seces pagasta pamatskolas direktors.

IX. Iestādes izglītojamo pašpārvalde

50. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos iestādes darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, iestādes padome ir tiesīga veidot izglītojamo pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvaldes darbību atbalsta direktors un pedagogi.

51.Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka izglītojamo pašpārvaldes reglaments, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod izglītojamo pašpārvalde.

X. Iestādes iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība un iestāde vai pārvaldes amatpersona, kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību

52. Seces pagasta pamatskola saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Seces pagasta pamatskolas nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes normatīvos aktus:

52.1. Seces pagasta pamatskolas nolikumu, grozījumus tajā saskaņo ar dibinātāju;

52.2. Skolas attīstības plānu, grozījumus tajā apstiprina direktors saskaņojot ar dibinātāju;

52.3. Izglītības programmas un grozījumus apstiprina direktors, saskaņojot ar dibinātāju un licencē Izglītības kvalitātes valsts dienests, saskaņā ar MK noteikumiem;

52.4. Darba kārtības noteikumus darba ņēmējiem un grozījumus tajos izdod direktors, saskaņojot ar izglītības iestādes arodbiedrību;

52.5. Skolēnu iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos izdod direktors, saskaņojot ar iestādes pedagoģisko padomi, iestādes padomi un izglītojamo pašpārvaldi;

52.6. Izglītības iestādes padomes reglamentu un grozījumus tajos izdod padome, saskaņojot ar direktoru;

52.7. Izglītojamo pašpārvaldes reglamentu un grozījumus tajā izdod pašpārvalde, saskaņojot ar direktoru;

52.8. Metodisko komisiju reglamentu un grozījumu tajā izdod direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;

52.9. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un grozījumus tajā izdod direktors, pamatojoties uz MK noteikumiem, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;

52.10. Seces pagasta pamatskolas bibliotēkas reglamentu un grozījumus tajā izdod direktors;

52.11. Izglītības iestādes audzināšanas un interešu izglītības programmas apstiprina direktors;

52.12. Arhīva reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors;

52.13.Gada darba plānu un grozījumus tajā apstiprina direktors;

52.14. Mācību stundu plānu un grozījumus apstiprina direktors;

52.15.Pedagoģisko darbinieku tarifikāciju apstiprina direktors, saskaņojot ar Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētāju, grozījumus apstiprina direktors;

52.16. Tehnisko darbinieku amata vienību un algas apmēra sarakstu uz katra gada 1. janvāri apstiprina direktors, saskaņojot ar Jaunjelgavas novada domi, grozījumus apstiprina direktors;

52.17. Mācību priekšmetu stundu, interešu izglītības un citu nodarbību sarakstus apstiprina direktors;

52.18. Skolas lietu nomenklatūru un grozījumus apstiprina direktors, saskaņojot 1 reizi 3 gados ar Jēkabpils zonālo valsts arhīvu;

52.19. Atbalsta komandas reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors.

53. Seces pagasta pamatskolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu iestādes dibinātājam: Jaunjelgavas novada domē, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, LV-5134

XI. Izglītības iestādes saimnieciskā darbība

54. Izglītības iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto.

55. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam iestādes direktors, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus (kuru līgumu cena nepārsniedz Euro 1000) par dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem (piemēram, sniedzot ēdināšanas pakalpojumus, autobusa nomu, telpu nomu), ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.

56. Ienākumi par maksas pakalpojumiem tiek iemaksāti Seces pagasta pārvaldes kasē, pretī saņemot kases ieņēmumu orderi vai izmantojot bezskaidras naudas norēķinu maksu par saņemtajiem pakalpojumiem, pārskaitot Seces pagasta pārvaldes norēķinu kontā.

57. Ēdināšanas pakalpojumus sniedz skolas ēdnīca.

XII. Iestādes finansēšanas avoti un kārtība

58. Iestādes finansēšanas avotus nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

59. Iestādi finansē tās dibinātājs. Valsts un pašvaldība piedalās iestādes finansēšanā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

60. Iestāde var saņemt papildu finanšu līdzekļus:

60.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;

60.2. sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā noteiktajos gadījumos;

60.3. no citiem ieņēmumiem.

61. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi iestādes attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai:

61.1. iestādes attīstībai;

61.2. mācību līdzekļu iegādei;

61.3. iestādes aprīkojuma iegādei;

61.4. pedagogu un izglītojamo materiālajai stimulēšanai.

XIII. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība

62. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.

XIV. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

63. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs.

64. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes dibinātāja, direktora vai iestādes padomes, Pedagoģiskās padomes priekšlikuma.

65. Grozījumus nolikumā izstrādā iestāde un apstiprina iestādes dibinātājs.

XV. Citi būtiski noteikumi, kuri nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem

66. saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu un arhīvu pārvaldību.

67. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un pašnovērtējuma ziņojumu.

68. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu.

69. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem, informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem.

70. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību iestādē.

71. Iestāde sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību iestādē un tās organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:

71.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;

71.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

Direktore /Sarma Stugle/