Rīcība pārkāpumu gadījumos

 

jauns attels

Jaunjelgavas novada

SECES PAGASTA PAMATSKOLA

Seces pagastā LV-5124 tālr.65129308 reģ.nr. 4512900983

 

 Apstiprinu

Seces pagasta pamatskolas direktore

Sarma Stugle

Kārtība darbā ar skolēniem, kuri traucē mācību stundu darbu , neattaisnoti kavē mācību stundas vai ir citi disciplīnas pārkāpumi.

  1. Priekšmeta skolotājs vai klases audzinātājs veic individuālas pārrunas ar konkrēto skolēnu un informē par notikušo klases audzinātāju.

  2. Priekšmeta skolotājs vai klases audzinātājs rakstiski informē skolēna vecākus par pārkāpumiem.

  3. Skolēns, iesaistītās personas un liecinieki raksta paskaidrojumus par notikušo un iesniedz tos skolas administrācijai.

  4. Klases audzinātājs organizē skolēna rīcības izskatīšanu pieaicinot iesaistītos skolotājus, atbalsta personālu un skolas administrāciju

  5. Klases audzinātājs izsauc uz skolu vecākus, sarunās pieaicina iesaistītās personas.

  6. Ja vecāki izvairās no ierašanās skolā, skola ziņo vecāku dzīvesvietas pašvaldības atbildīgajām institūcijām.

  7. Ja pārkāpumi turpinās , problēmas risināšanā tiek iesaistītas atbildīgās institūcijas – sociālais dienests, bāriņtiesa, u.c.

  8. Ja izdarīts smaga rakstura pārkāpums, skola pārkāpuma izdarīšanu nodod attiecīgajām valsts vai pašvaldības iestādēm, par to informējot skolēna vecākus. Ja vecāki, skolotāji, klases audzinātāji, skolēni vai skolas tehniskie darbinieki ir liecinieki vai ir informēti par skolēnu nodarītajiem kriminālpārkāpumiem( naudas izspiešana, zagšana, huligānisms, kaušanās vai citi) , nekavējoties ziņo skolas administrācijai vai pašvaldībai, kura nodod gadījumu tālākai profesionālai izmeklēšanai. Skolotājiem un klašu audzinātājiem nav jāveic kriminālpārkāpumu izmeklēšana. Tas neietilpst skolotāju pienākumos. Neprofesionāla izmeklēšana var novest pie bērnu tiesību pārkāpumiem vai arī pie nozieguma neatklāšanas.