Mācību sasniegumu uzlabošanas kārtība

jauns attels

Jaunjelgavas novada

SECES PAGASTA PAMATSKOLA

Seces pagastā LV-5124 tālr.65129308 reģ.nr. 4512900983

 

Apstiprinu

Seces pagasta pamatskolas direktore

Sarma Stugle

Seces pagasta pamatskolas

skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanas kārtība

 

  1. Ikvienam skolēnam ir tiesības uzlabot savus mācību sasniegumus ikvienā mācību priekšmetā.

  1. Mācību sasniegumu uzlabošanas termiņš ir divas nedēļas no rezultātu paziņošanas dienas.

  1. Ja skolēns vēlas uzlabot savus mācību sasniegumus, viņš vienojas par uzlabošanas iespējām ar mācību priekšmeta skolotāju.

  1. Skolotājs norāda konkrētās apgūstamās zināšanas un prasmes, kopīgi ar skolēnu vienojas par nepieciešamajām konsultācijām, gatavošanās periodā veicamajiem mācību uzdevumiem, izpildes termiņiem, sasniegumu uzlabošanas formu un laiku.

  1. Mācību sasniegumu uzlabošanai veicams saturiski un pēc grūtību pakāpes adekvāts, bet uzdevumos citāds pārbaudes darbs.

  1. Mācību sansiegumu uzlabošanas rezultātā iegūtais vērtējums fiksējams žurnālā un skolēna dienasgrāmatā.

  1. Pietiekama, optimāla vai augsta līmeņa mācību sasniegumi uzlabojami tikai vienu reizi.

  1. Nepietiekamo mācību sasniegumu uzlabošana pieļaujama ne vairāk kā divas reizes, ņemot vērā skolēna attieksmi pret mācību procesu. Mācību sasniegumu atkārtotas uzlabošanas termiņš ir viena nedēļa ..

  1. Ja nav iegūts vērtējums skolēna nattaisnotas rīcības gadījumā, tad vērtējums iegūstams divu nedēļu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā semestra beigām.

  1. Ja skolēnam objektīvu iemeslu dēļ nav vērtējumu vairākos mācību priekšmetos, tad vērtējumu iegūšanas termiņš pagarināms, saskaņojot ar priekšmetu skolotājiem un respektējot skolēna iespējas apgūt mācību vielu.