Iekšējās kārības noteikumi

jauns attels

Jaunjelgavas novada

SECES PAGASTA PAMATSKOLA

Seces pagastā LV-5124 tālr.65129308 reģ.nr. 4512900983

 

 

Apstiprinu

Seces pagasta pamatskolas direktore

Sarma Stugle

Seces pagasta pamatskolas

iekšējās kārtības noteikumi.

Izdoti saskaņā ar

Izglītības likuma 54.panta 2.punktu,

Vispārējās izglītības likuma 10.panta 3.daļas 2. punktu.

 1. Vispārīgie noteikumi

  1. Seces pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi izdoti saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs un Seces pagasta pamatskolas nolikumu.

  2. Iekšējās kārtības noteikumu apstiprina skolas direktors, saskņojot ar skolas padomi.

  3. Iekšējās kārtības noteikumi nosaka izglītības procesa organizāciju.

  4. Iekšējās kārtības noteikumi nosaka skolēnu tiesības.

  5. Iekšējās kārtības noteikumi nosaka pienākumus un atbildību.

  6. Iekšējās kārtības noteikumi nosaka atbildīgos un kārtību, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām.

  7. Iekšējās kārtības noteikumu ievērošana ir obligāta visiem skolēniem.

  8. Iekšējās kārtības noteikumu ievērošana nodrošina skolēnu drošību un viņu tiesību ievērošanu.

 1. Izglītības procesa organizācija.

  1. Skolas durvis atslēdz plkst. 7 30

  2. Skolēni skolā ierodas, nenokavējot stundas sākumu.

  3. Mācību stundas ilgums ir 40 minūtes.

  4. Pirms katras mācību stundas sākuma un katras mācību stundas beigās skan viens zvana signāls.

  5. Mācību stundu laiki

   0.st. 8 15 – 8 55
   1.st. 9 00 – 9 40
   2.st. 9 50 – 10 30
   3.st. 10 40 – 11 20
   Pusdienas  
   4.st. 11 40 – 12 20
   Pusdienas  
   5.st. 12 40 – 13 20
   6.st. 13 25 – 14 05
   7.st. 14 10 – 14 50
   8.st. 14 55 – 15 35
    1. Mācību stundas, fakultatīvās individuālās konsultācijas un interešu izglītības nodarbības notiek atbilstoši direktora apstiprinātam stundu sarakstam, fakultatīvo un interešu izglītības nodarbību sarakstiem, kurus katram pusgadam veido direktora vietnieki izglītošanas un audzināšanas jomā.

    2. Izmaiņas stundu sarakstā veic tikai direktora vietnieks izglītošanas jomā ne vēlāk kā iepriekšējā dienā, neplānotos un steidzamos gadījumos - direktora vietnieks izglītošanas jomā vai dežūradministrators pirms stundu sākuma.

    3. Skolēni un skolotāji regulāri seko stundu izmaiņām un ievēro tās.

    4. Skolēni apmeklē visas mācību stundas atbilstoši stundu sarakstam.

   1. Noteikumi mācību stundās.

    1. No rīta un starpbrīdī pirms stundas skolēni ierodas mācību kabinetā, kurā notiks nākošā stunda.

    2. Mācību darbam stundā skolēni sagatavojas līdz stundas sākumam – novieto uz sola dienasgrāmatu un mācību stundai nepieciešamās lietas.

    3. Ja skolēns attaisnojošu iemeslu dēļ nav sagatavojies mācību stundai, par to informē skolotāju pirms stundas.

    4. Ja skolēns nokavējis stundas sākumu, klusi atvainojas par traucējumu, ieņem savu vietu un iekļaujas klases darbā.

    5. Mācību stundas laikā skolēni:

     1. seko līdzi stundas darbam un maksimāli savu iespēju robežās apgūst mācību vielu,

     2. ievēro skolotāja prasības un drošības noteikumus,

     3. ar savu uzvedību netraucē citu skolēnu un skolotāja darbu,

     4. neatstāj darba vietu vai telpu bez skolotāja atļaujas,

    6. Mācību studas laikā aizliegts ēst, košļāt košļājamo gumiju, spēlēt ar stundu nesaistītas spēles, lietot mobilos telefonus un veikt citas stundu traucējošas darbības. Skolotājam ir tiesības atsavināt stundu traucējošās ierīces un lietas un sastādot aktu, nodot tās skolas administrācijai, aicinot tās saņemt skolēna vecākus.

    7. Skolēni,kuri atbrīvoti no sporta, sporta stundas laikā atrodas sporta zālē vai vietā, kur notiek sporta stunda un ievēro iekšējās kārtības noteikumus.

    8. Mācību stundas laikā sporta ģērbtuves tiek slēgtas.

    9. Stundu laikā skolēnus azliegts sūtīt uz mājām pēc mācību piederumiem vai citām lietām.

    10. Mācību laikā aizliegts lietot alkoholu, citus apreibinošus dzērienus, narkotikas, toksiskas iedarbības vielas.

    11. Narkotiku, toksisko vielu vai alkohola reibuma stāvoklī ierašanās skolā aizliegta.

    12. Nepieciešamības gadījumā skolas atbildīgās personas ir tiesīgas izsaukt policiju un informēt skolēnu vecākus.

   1. Mācību stundu kavējumu uzskaite.

    1. Par skolēna neierašanos uz mācību stundām, skolotāji veic ierakstu klases žurnālā, atbilstoši kavējuma iemesliem

   N – nav ieradies pagaidām nezināmu iemeslu dēļ.

   A – atbrīvots, skolas komandējumā.

    1. Par neapmeklētajām mācību stundām skolēni iesniedz klases audzinātājam rakstisku zīmi ar kavējuma iemeslus paskaidrojošu saturu.

    2. Attaisnojoša kavējumu dokumentācija ir:

     1. ārsta apstiprināta izziņa,

     2. vecāku vai vecāku tiesības realizējošu personu rakstīta zīme 1- 3 dienām.

     3. citu iestāžu iesniegumi vai izziņas par skolēna piedalīšanos pasākumos, ja saskaņots ar skolas direktoru.

    3. Atbrīvojums no sporta nodarbībām pieļaujams tikai pamatojoties uz ārsta izsniegtu izziņu, kuru uzrāda sporta skolotājam pirms stundas.

    4. Attaisnojošu dokumentu neiesniegšanas gadījumā kavējums tiek uzskatīts par neattaisnotu un tiek fiksēts kā iekšējās kārtības noteikumu pārkāpums.

    5. Līdz nākošā mēneša 5. datumam klašu audzinātāji veic mācību stundu kavējumu kopsavilkumu, ar kuru iepazīstina skolēna vecākus.

   1. Mācību sasniegumu vērtēšana.

    1. Mācību sasniegumu vērtēšana notiek atbilstoši Seces pagasta pamatskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai.

    2. Visi mācību sasniegumu rezultāti tie ierakstīti klases žurnālā un skolēnu dienasgrāmatās, semestru un gada vērtējumi tiek ierakstīti skolēnu liecībās un sekmju kopsavilkuma žurnālos.

    3. Līdz mēneša 5.datumam skolēnu dienasgrāmatās tiek fiksēts skolēnu sekmju un kavējumu kopsavilkums par iepriekšējo periodu.

   1. Noteikumi starpbrīžos

    1. Starpbrīdī skolēni dodas uz to kabinetu, kurā notiks nākošā stunda un sagatavojas mācību stundai.

    2. Dodoties pusdienās, skolēni somas atstāj telpā, kurā notika stunda. Uz nākošās mācību stundas telpu dodas pēc atgriešanās no pusdienām.

    3. Ar savu uzvedību un rīcību neapdraud savu un citu veselību un drošību.

    4. Nepiegružo un uztur kārtībā skolas telpas un apkārtni.

    5. Ja starpbrīdī mācību kabinetam tiek nodarīti materiālie zaudējumi, par to tiek sniegts ziņojums skolas adminstrācijai attiecībā uz – konkrētu vainīgo personu, vainīgo personu grupu vai klasi, kura tur atradās - kurai tur paredzēta nākošā stunda.

    6. Skolēni ievēro dežūrgrupas norādījumus

    7. Skolēniem aizliegts sēdēt uz palodzēm un radiatoriem.

    8. Aizliegts lietot alkoholu, citus apreibinošus dzērienus, narkotikas, toksiskas iedarbības vielas.

    9. Aizliegts rīkoties ar pirotehniskām, viegli uzliesmojošām lietām un vielām, aizliegts dedzināt sērkociņus un šķiltavas.

   1. Noteikumi skolas ēdnīcā.

    1. Pirms pusdienām skolēni nomazgā rokas.

    2. 1.-4. klašu skolēni pusdieno pēc trešās mācībus tundas, 5. -9. klašu skolēni pusdieno pēc ceturtās mācību stundas.

    3. Skolēni uz skolas ēdnīcu dodas iepriekšējās stundas skolotāja pavadībā, ēdnīcu atstāj patstāvīgi.

    4. Skolas ēdamzālē neiet virsdrēbēs un ar cepurēm.

    5. Pie ēdienu izsniegšanas lodziņa ievēro rindu vai ieņem vietu pie galda, neapdraudot citu drošību.

    6. Katras klases skolēni pusdieno pie konkrētajai klasei norādītā galda.

    7. Pusdienojot ievēro uzvedības normas, galda kultūru, ar savu rīcību un uzvedību neapdraud citu veselību un drošību, kā arī nebojā ēstgribu.

    8. Neiznes no ēdnīcas traukus un ēdienu.

   1. Noteikumi ārpusstundu pasākumos.

    1. Ārpusstundu pasākumi un sagatavošanās tiem notiek netraucējot mācību darbu.

    2. Klases un skolas pasākumos jāievēro skolas iekšējās kārtības noteikumi un ar attiecīgo pasākumu saistītie drošības noteikumi.

    3. Skolas pasākumos ir noteiktas atbildīgās personas, kuras atbild par pasākumu norisi, drošību un kārtību pasākumā. Atbildīgās personas nosaka ar direktora rīkojumu.

     Klases vakars, klases pārgājiens, klases ekskursija Klases audzinātājs
     Skolas mēroga pasākumi Administrācija, dežūrskolotāji
     Draudzības vakari ar citām skolām. Ārpusstundu darba organizators, dežūrskolotāji vai iesaistīto klašu audzinātāji.
     Vairāku klašu apvienotie pasākumi Ārpusstundu darba organizators, iesaistīto klašu audzinātāji.
      1. Nepieciešamības gadījumā pasākumā tiek nodrošinātas policijas vai apsardzes dežūras.

      2. Klašu organizētie pasākumi iepriekš rakstiski saskaņojami ar skolas direktoru.

      3. Ārpusstundu sporta pasākumos nepiedalās skolēni, kuri ar ārsta zīmi atbrīvoti no sporta stundām.

      4. Aizliegts ienest un rīkoties ar pirotehniskām, viegli uzliesmojošām lietām un vielām, aizliegts dedzināt sērkociņus un šķiltavas.

      5. Ārpusstundu pasākumos aizliegts ienest un lietot alkoholu, citus apreibinošus dzērienus, narkotikas, toksiskas iedarbības vielas.

      6. Narkotiku, toksisko vielu vai alkohola reibuma stāvoklī ierašanās skolas pasākumos aizliegta.

      7. Nepieciešamības gadījumā skolas atbildīgās personas ir tiesīgas izsaukt policiju un informēt skolēnu vecākus.

      8. Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā pasākums tiek pārtraukts.

      9. Skola neuzņemas atbildību par kārtību un skolēnu drošību citu iestāžu un organizāciju rīkotajos pasākumos, ja tas nav iepriekš saskaņots ar skolas direktoru.

     1. Obligātā dokumentācija skolēniem.

      1. Seces pamatskolas dienasgrāmatas – informācijas un saziņas līdzeklis ar skolēnu vecākiem.

     9.2.Seces pagasta pamatskolā izmantojamas tikai Seces pamatskolas izstrādātās dienasgrāmatas, kurām ir vienāds saturiskais aspekts un ārējais dizains.

     9.3.Skolēna apliecība,kura tiek noformēta vai pagarināta mācību gada sākumā, pēc personas datu pārbaudes to apzīmogo un paraksta skolas direktors.

     9.4.Nepieciešamās izziņas skolēni vai viņu vecāki saņem pie skolas direktora.

     1. Informācijas apmaiņa ar skolēnu vecākiem.

      1. Skolēnu vecāki tiek informēti par:

       1. skolēna mācību sasniegumiem

       2. par ārpusstundu aktivitātēm un rezultātiem,

       3. kavējumiem,

       4. skolēna pārkāpumiem

       5. skolas organizētajiem pasākumiem,

       6. skolas darbības aktualitātēm.

      2. Iepazīšanos ar skolas sniegto informāciju vecāki vai vecāku varu realizējošas personas apliecina ar savu parakstu vai nepieciešamības gadījumā – mutisku vai rakstisku atbildi.

      3. Klases audzinātāji, skolotāji vai skolas administrācija atkarībā no informācijas satura vecāku informēšanu var veikt:

       1. personīgi,

       2. telefoniski,

       3. ar informatīvu ierakstu skolēna dienasgrāmatā,

       4. ar rakstisku vēstuli vecākiem,

       5. ar ierakstītu vēstuli.

      4. Galvenais informējošais dokuments ir skolēna dienasgrāmata.

      5. Skolēni , viņu vecāki un personas ,kas realizē vecāku varu noskaidrot neskaidros jautājumus un interesējošo informāciju var iegūt pie klases audzinātāja, pedagogiem un administrācijas ierodoties personīgi, rakstiski, telefoniski, vai izmantojot skolas iekšējo pastkastīti.

      6. No 2009./2010.m.g. informācija par skolēnu mācību sasniegumiem pieejama skolvadības elektronoskajā sistēmā e-klase (login.e-klase.lv ), par skolas darbību – skolas mājas lapā.

     1. Dežūru organizācijas

      1. Administrācija

       1. Dežurējošā administrācija ir skolas direktors vai direktora vietnieki; dežūras dienas noteiktas dežūrgrafikā.

       2. Dēžuradministrators seko, lai skolā neatrastos nepiederošas personas.

       3. Nepieciešamības gadījumā izsauc policiju, ugunsdzēsējus vai neatliekamo medicīnisko palīdzību.

       4. Informē atbildīgās personas par konstatētiem bojājumiem vai avārijas situāciju.

       5. Piedalās aktu sastādīšanā par skolai nodarītiem materiālajiem bojājumiem.

       6. Iespēju robežās seko, lai skolēni atrastos mācību stundās.

       7. Ārkārtas situācijās, ja skolā neatrodas direktors, konsultējoties ar pārējiem skolā esošajiem administrācijas pārstāvjiem vai skolotājiem, var veikt izmaiņas stundu sarakstā vai atcelt mācību stundas, mainīt dienas kārtību.

      2. Dežūrskolotājs

       1. Dežūrskolotāji dežūrē pēc direktora apstiprināta dežūru grafika.

       2. Dežūrskolotājs informē dežūradministratoru vai skolas administrāciju par konstatētajiem bojājumiem , negadījumiem, pārkāpumiem, palīdz noskaidrot negadījuma cēloņus un piedalās nepieciešamo aktu sastādīšanā.

       3. Starpbrīžos nodrošina kārtību savā dežuras vietā.

     1. Prasības skolēnu apģērbam.

      1. Skolēni valkā laika apstāļiem atbilstošu apģērbu un apavus.

      2. Virsdrēbes un āra apavus atstāj savas klases garderobē, skolā izmato maiņas apavus.

      3. Pie somām un virsdrēbēm piestiprina atstarotājus.

      4. Skolēni ievēro ģērbšanās kultūru – ierodas tīrā, sakoptā apģērbā, neatkailinātām ķermeņa daļām, uz apģērba nav cilvēka cieņu aizskaroši attēli vai uzraksti.

      5. Uz svinīgiem pasākumiem un eksāmeniem ierodas svētku apģērbā baltās blūzēs/ kreklos un tumšos svārkos vai tumšās biksēs.

      6. Ārpusstundu pasākumu priekšnesumos skolēni ievēro attiecīgā skolotāja norādījumus par nepieciešamo vienoto apģērbu un apaviem.

      7. Sporta stundās izmantojams sporta tērps un sporta apavi.

      8. Sporta zālē drīkst izmantot tikai tīrus sporta apavus.

     1. Skolēnu drošība skolā un tās teritorijā.

      1. Skolēnu iepazīstināšana ar drošības instrukcijām notiek saskaņā skolas noteikto skolēnu instruēšanas kārtību.

      2. Ekstremālās situācijās skolēni bez ierunām pakļaujas atbildīgo personu rīkojumiem, rīkojas saskaņā ar drošības instrukcijām.

      3. Skolēni ar savu rīcību nedrīkst apdraudēt savu un citu veselību un drošību, nedrīkst izturēties vardarbīgi pret citiem.

      4. Ja skolēns cietis no fiziskas vai emocionālas vardarbības, viņš nekavējoties informē skolotāju vai citu skolas darbinieku.

      5. Aizliegts ienest skolā veselībai un dzīvībai bīstamas vielas un priekšmetus, alkoholu, ievest dzīvniekus.

      6. Skolā neierodas alkohola vai narkotisko vielu reibumā, skolā tās lietot kategoriski aizliegts.

      7. Skolā un skolas teritorijā aizliegts smēķēt,

      8. Nepieciešamības gadījumā skolas atbildīgās personas ir tiesīgas izsaukt policiju un informēt skolēnu vecākus.

      9. Aizliegts rīkoties ar pirotehniskām, viegli uzliesmojošām lietām un vielām, aizliegts dedzināt sērkociņus un šķiltavas.

     13.10.Aizliegts izmīdīt vai izbraukāt skolas apstādījumus un zālāju.

     13.11. Ikviens skolas darbinieks ir tiesīgs aizrādīt un ziņot klases audzinātājam vai skolas administrācijai par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem.

     1. Skolēnu tiesības.

      1. Iegūt valsts apmaksātu pamatizglītību.

      2. Saņemt apliecību parvispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu, ja skolņs ieguvis vērtējumu visos pamatizglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos un vērtējums atbilst Vispārējā izglītības likumā noteiktajām prasībām.

      3. Saņemt valsts apmaksātu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību.

      4. Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka cieņu un godu.

      5. Saņemt interesējošu informāciju un būt uzklausītam.

      6. Izglītošanās procesā izmantot skolas telpas, bibliotēku un mācību līdzekļus, mācību procesā izmantot skolas tehniskos mācību līdzekļus.

      7. Saņemt motivētu savu zināšanu, darbības un uzvedības izvērtējumu.

      8. Izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē un ārpusstundu aktivitātēs.

      9. Saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem .

      10. Saņemt pedagogu papildus palīdzību mācību vielas apguvē.

      11. Tikt apbalvotam par sasniegumiem mācībās, panākumiem olimpiādēs, konkursos, sacensībās vai ārpusstundu darbā.

      12. Atrasties drošos apstākļos un sociālā vidē, kas dotu iespēju pilnvērtīgai fiziskai un intelektuālai attīstībai.būt pasargātam no nodarbināšanas bīstamos vai veselībai kaitīgos apstākļos.

      13. Tikt ievēlētam un darboties skolēnu pašpērvaldē atbilstoši nolikumam par skolēnu pašpārvaldi.

      14. Piedalīties skolas interešu izglītībaspulciņu, interešu grupu darbā.

      15. Pārstāvēt savu skolu dažāda veida pasākumos atbilstoši savām spējām, prasmēm,iemaņām un interesēm.

        1. Piedalīties skolas un tās apkārtnes labiekārtošanas darbā, skolas kārtības un sakoptības uzturēšanā atbilstoši savām spējām un spēkā esošās likumdošanas prasībām.

        2. Būt aizsargātam no fiziskas, psiholoģiskas, seksuālas ekspluatācijas , kas jebkādā veidā var kaitēt skolēnam.

        3. Ziņot par nepieņemamu skolotāja, skolēna vai citas personas rīcību.

       1. Skolēnu pienākumi (nosaka Izglītības likums)

        1. Ievērot skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus.

        2. Darboties un uzvesties saskaņā ar sabiedrības pieņemtajām morāles un ētikas normām.

        3. Ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, valsts un skolas simboliem, etniskajām grupām un to pārstāvjiem..

        4. Izglītības apguvei paredzēto laiku pilnībā izmantot mācību vielas apguvei, sistemātiski gatavoties mācību stundām, iegūt pamatizglītību.

        5. Apmeklēt visas mācību stundas atbilstoši mācību prikšmetu stundu sarakstam.

        6. Rūpēties par skolas reputāciju, veidot, atbalstīt un pilnveidot skolas tradīcijas, pārstāvēt skolu dažada veida pasākumos.

        7. Uzņemties atbildību par saviem mācību darba rezultātiem un uzvedību.

        8. Netraucēt mācību stundu un interešu izglītības pulciņu vai interešu grupu darbu.

        9. Ievērot klasesbiedru un skolas biedru tiesības uz netraucētu izglītības apguvi un drošību.

        10. Ievērot skolotāja tiesības uz apzināti netraucētu mācību stundu un ārpusstundu nodarbību organizēšanu un vadīšanu.

        11. Ievērot citu skolēnu, skolotāju un skolas darbinieku tiesības uz personas goda un cieņas neaizskaramību.

        12. Rūpēties par skolas inventāra u.c. materiālo vērtību saglabāšanu.

        13. Rūpēties par skolas apkārtnes tīrību, kārtību un estētisko vidi savu iespēju robežās.

        14. Mācību stundās ierasties, līdzi ņemot visus nepieciešamos mācību līdzekļus, piederumus un dienasgrāmatu.

        15. Mācību gada beigās nodot daiļliteratūras, metodiskās literatūras un mācību grāmatas skolas bibliotēkā, grāmatas bojājuma vai nozaudēšanas gadījumā jākompensē grāmatas vērtība vai jāatnes tāda pati grāmata.

       1. Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.

       Kas Sekas par noteikumu pārkāpumu Kur atspoguļo
       Priekšmeta skolotājs

       Mutisks aizrādījums

       Individuāla saruna

       Ieraksts skolēna dienasgrāmatā

       Telefoniska informācija vecākiem

       Saruna ar skolēna vecākiem

       Ziņojums klases audzinātājam, skolas administrācijai vai tiesībsargājošām iestādēm.

       Ieraksts

       skolēna dienasgrāmatā

       Klases žurnālā

       Ziņojumi vecākiem, to kopijas vai atbildes ar vecāku parakstu

       Ziņojumi tiesībsargājošām iestādēm

       Sarunas protokols

       Pedagoģiskās padomes sēdes protokols.

       Klases audzinātājs

       Mutisks aizrādījums

       Individuāla saruna

       Pārrunas klases kolektīvā

       Ieraksts skolēna dienasgrāmatā

       Telefonsaruna ar vecākiem

       Saruna ar skolēnu, vecākiem un atbalsta personālu vai skolas administrāciju.

       Ziņojums skolas administrācijai vai tiesībsargājošām iestādēm.

       Saruna ar skolēnu, vecākiem un policiju.

       Direktors , direktora vietnieki

       Saruna ar skolēnu un priekšmeta skolotāju un/vai klases audzinātāju

       Saruna ar skolotājiem vai skolas darbiniekiem, skolēnu, vecākiem un tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem.

       Aizrādījums vai brīdinājuma izteikšana

       Pārkāpuma lietas nodošanas attiecīgajām tiesībsargājošām ietādēm.

       Administratīvi vai krimināli sodāmus pārkāpumus skola neizmeklē, bet ziņo tiesībsargājošām iestādēm.

       1. Apbalvojumi skolēniem par sasniegumiem mācībās,interešu izglītībā, ārpustundu aktivitātēs vai aktīvu pilsonisku rīcību.

        1. izteikt mutisku pateicību vai ar ierakstu dienasgrāmatā,

        2. pasniegt atzinības vai pateicības rakstu

        3. piešķirt diplomu vai goda rakstu

        4. piešķirt materiālu apbalvojumu individuāli, grupai vai komandai.

        5. pateicība skolēnu vecākiem.

       1. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos.

        1. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos var ierosināt skolēni, pedagogi, vecāki, skolas dibinātājs.

        2. Izmaiņas skolas iekšējās kārtības noteikumos apsriež Pedagoģiskā padome, Skolas padome.

        3. Izmaiņas skolas iekšējās kārtības noteikumos apstiprina skolas direktors.