Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.  Uzzināt vairāk par sīkfailiem un to izmantošanu...

Drošība skolā

jauns attels

Jaunjelgavas novada

SECES PAGASTA PAMATSKOLA

Seces pagastā LV-5124 tālr.65129308 reģ.nr. 4512900983

Apstiprinu

Seces pagasta pamatskolas direktore

Sarma Stugle

Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība Seces pagasta pamatskolā un tās organizētajos pasākumos.

  1. Vispārīgie noteikumi.

1.1.Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo drošība Seces pagasta pamatskolā (turpmāk – skola) un tās organizētajos pasākumos.

1.2.Skolas direktors sadarbībā ar Seces pagasta pārvaldi un atbildīgajām uzraudzības institūcijām organizē skolas apskati, lai novērtētu skolas atbilstību ekspluatācijas drošības prasībām un saņemtu atzinumu.

1.3.Skolas direktors ar rīkojumu nozīmē atbildīgo personu darba drošības jautājumos, kurš plāno un organizē izglītojošus pasākumus izglītojamo un darbinieku drošības jautājumos, nodrošina un kontrolē šīs kārtības ievērošanu.

1.4.Katra mācību gada sākumā izglītojamie, viņu vecāki vai vecāku varu realizējošas personas tike iepazīstinātas ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem.

1.5.Direktors nodrošina, lai izglītības iestādes darbiniekiem un izglītojamiem ir pieejama informācija par operetīvo dienestu izsaukšanu, iekšējās kārtības noteikumi, drošības instrukcijas un evakuācijas plāns.

2. Izglītojamo drošību reglamentējošie akti.

2.1.Lai nodrošinātu izglītojamo drošību, skola izstrādā šādus iekšējos aktus:

2.1.1.iekšējās kārtības noteikumus,

2.1.2.drošības instrukcijas,

2.1.3.evakuācijas plānu.

2.2. Piemērojot tipveida drošības instrukcijas vietējiem apstākļiem, skola izstrādā šādas drošības instrukcijas:

2.2.1.par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību;

2.2.2.par ugunsdrošību;

2.2.3.par elektrodrošību;

2.2.4.par pirmās palīdzības sniegšanu;

2.2.5.par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās;

2.2.6.par drošību masu pasākumos;

2.2.7.par drošību sporta sacensībās un nodarbībās.

 

3.Kārtība kādā izglītojamie iepazīstināmi ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām.

3.1.Minimālais instruktāžu apjoms un tematika;

Instr.Nr. Instruktāža Instruēšanas laiks Instruktāžas veicējs.
  Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi. Katru gadu septembrī Klases audzinātājs
  Par ugunsdrošību 1 x m.g. septembrī Klases audzinātājs
  Skolas evakuācijas plāns 1x m.g. septembrī Klases audzinātājs
  Par elektrodrošību 1 x m.g. septembrī Klases audzinātājs
  Par pirmās palīdzības sniegšanu

1 x m.g.

septembrī

Klases audzinātājs vai pieaicināts spec.
 

Par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību

Par darba drošību veicot praktiskos darbus un laboratorijas darbus.

Fizika, ķīmija, mājturība un tehnoloģijas, bioloģija, dabaszinības, informātika, sports.

2x m.g. un pirms katras jaunas darbības uzsākšanas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību

Attiecīgā mācību priekšmeta skolotājs

  Par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās. Pirms katras ekskursijas, pārgājiena vai pastaigas. Klases audzinātājs vai atbildīgā persona.
  Par drošību citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos. Pirms katra pasākuma Klases audzinātājs vai pasākuma organizatori.
  Par drošību sporta sacensībās un nodarbībās

2x m.g.

pirms katrām sacensībām.

Sporta skolotājs vai sacensību organizatori
 

Par rīcību ekstremālās situācijās

(ugunsgrēks, plūdi un tml.)

1 x mācību gadā Klases audzinātājs vai pieaicināta kompetenta persona
  Par rīcību nestandarta situācijās (saskarsme ar bīstamiem , neatpazīstamiem priekšmetiem un vielām) 1 x mācību gadā Klases audzinātājs vai pieaicināta kompetenta persona
  Par ceļu satiksmes drošību. 1 x mācību gadā Klases audzinātājs
  Drošība uz ūdens un ledus. 1 x mācību gadā Klases audzinātājs
  Par personas higiēnu un darba higiēnu. 1x mācību gadā. Klases audzinātājs

Informatīvās instruktāžas

N.p.k. Instruktāža Instruēšanas laiks Instruktāžas veicējs
1. Par valsts pārbaudes darbu norises kārtību 3.,6.,9.klasēm.

Līdz 1. decembrim

Atkārtoti – līdz 1.maijam.

Klases audzinātājs

vai

skolas administrācija.

3.2. Par instruktāžu veikšanu ir atbildīgs klases audzinātājs. Klases audzinātājam ir tiesības instruktāžas nodrošināšanai pieaicināt tēmai atbilstošu kompetentu speciālistu

3.3.Izglītojamo iepazīstināšana ar instrukcijām tiek reģistrēta speciālā veidlapā, norādot instruktāžas nosaukumu, norises datumu. Izglītojamie instruktāžas norises esamību apliecina ar ierakstu iepazinos un parakstiem.

3.4.Skolotājiem ir tiesības veikt atkārtotas vai papildus drošības instruktāžas atbilstoši aktualitātēm, esošajai situācijai un nepieciešamībai.

4.pasākumu organizēšanas vispārīgie noteikumi.

4.1.Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgā persona iesniedz direktoram rakstisku informāciju, kurā norādīts ekskursijas mērķis, maršruts, ilgums, dalībnieku saraksts, vecums, pārvietošanās veids, nakšņošanas vieta, saziņas iespējas, pirmās paplīdzības sniegšanas iespējas.

4.2.Pirms masu pasākuma atbildīgā persona saskaņo ar direktoru masu pasākuma plānu, kurā norādīts norises laiks, vieta aptuvenais dalībnieku skaits, tehniskais nodrošinājums, tā atbilstība ekspluatācijas drošības prasībām un veicamie drošības pasākumi.

4.3.Pirms masu pasākuma atbildīgā persona pārliecinās par telpu un tehniskā nodrošinājuma piemērotību attiecīgajam pasākumam un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

4.4. Sporta sacensības un nodarbības notiek tikai tam piemērotās telpās un tādos laika apstākļos, kas neapdraud izglītojamo veselību un drošību.

4.5.Pirms piedalīšanās vairāku izglītības iestāžu sporta sacensībās atbildīgā persona iesniedz direktoram rakstisku informāciju, kurā norādīts sacensību laiks, vieta, pārvietošanās iespējas, izglītojamo saraksts, personas dati un datums, kad izglītojamie iepazīstināti ar atbilstošu drošības instruktāžu, kad veikta veselības pārbaude.

4.6. Sporta sacensības organizē ārstniecības personas klātbūtnē vai direktora norīkotas personas, atbildīgas par pirmās palīdzības sniegšanu klātbūtnē.

4.7.Rīkojot sporta nodarbības, sporta grupās uzņem izglītojamos, kuriem ir primārās veselības aprūpes ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokli un vecāku iesniegums.

Seces pagasta pamatskolas direktora apstiprināto drošības instrukciju saraksts.

Instrukcijas Nr. Saturs
  Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi.
  Ugunsdrošības noteikumi.
  Iepazīšanās ar evkuācijas plānu.
  Elektrodrošības noteikumi.
  Pirmās palīdzības sniegšanas kārtība
  Drošības noteikumi dodoties ekskursijās, pārgājienos vai pastaigās
 

Par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību

Par darba drošību veicot praktiskos darbus un laboratorijas darbus.

Fizika, ķīmija, mājturība un tehnoloģijas, bioloģija, dabaszinības, informātika, sports.

  Ceļu satiksmes noteikumi.
  Drošības noteikumi atrodoties ūdenskrātuvju tuvumā,peldoties vai braucot ar laivu.
  Drošības noteikumi atrodoties uz ūdenskrātuvju ledus vai to tuvumā.
  Drošības noteikumi sastopoties ar sprāgstvielām.
  Drošības noteikumi masu pasākumos.
  Drošības noteikumi sporta pasākumos un sacensībās.
  Drošības noteikumi mājturības un tehnoloģiju I kabinetā.
  Drošības noteikumi mājturības un tehnoloģiju II kabinetā.
  Drošības noteikumi informātikas kabinetā.
  Drošības noteikumi ķīmijas kabinetā.
  Drošības noteikumi fizikas kabinetā.
  Rīcība ekstremālās situācijās.

 

X