Seces pagasta pamatskolas skolēnu pašpārvaldes darba reglaments

Apstiprinu :

Izglītības iestādes vadītāja S.Stugle

Skolēnu pašpārvaldes Ministru prezidente

L.Markava

 • Seces pagasta pamatskolas skolēnu pašpārvaldes darba reglaments

 

 

 

1. Vispārīgie jautājumi.

1.1. Seces pagasta pamatskolas skolēnu pašpārvaldes ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska organizācija.

1.2. Pašpārvalde darbojas izglītības iestādes darba organizēšanā.

1.3. Pašpārvaldi veido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu izglītības iestādes sabiedriskās dzīves veidošanos un veicinātu mācību procesa efektivitāti.

1.4.Pašpārvalde savā darbībā ievēro Skolēnu pašpārvaldes nolikumu, izglītības iestādes nolikumu, skolas iekšējās kārtības noteikumus. Skolēnu pašpārvaldes nolikumu apstiprina skolēnu pašpārvaldes ministru prezidents, skolas direktore.

1.5. Pašpārvaldei var būt sava simbolika un atribūtika.

1.6. Pašpārvaldei ir padomdevēja tiesības izglītības iestādes administrācijai.

 

2. Skolēnu pašpārvaldes galvenie mērķi un galvenie uzdevumi.

2.1. Mērķis: panākt skolēnu un izglītības iestādes administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā atbilstošo iemaņu un prasmju apgūšanā.

2.2. Skolēnu pašpārvaldes galvenie uzdevumi:

 • Sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem.

 • Pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar izglītības iestādes administrāciju un pedagogiem.

 • Veicināt mācību procesu efektivitāti.

 • Iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā.

 • Apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot izglītības iestādes sabiedriskās dzīves veidošanā.

 • Sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldības, valts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.

 

3. Skolēnu pašpārvaldes izveide un vēlēšanas.

3.1. Pašpārvaldes vēlēšanu kārtība un skolēnu tiesības par piedalīšanos vēlēšanās nosaka pašpārvaldes nolikums.

3.2. Pašpārvalde, izstrādājot savu nolikumu, ievēro Pašpārvaldes paraugnolikumu, kurā ir norādīts nolikumā obligāti ietveramais.

3.3. Izglītības iestādē var tikt izveidota tikai viena skolēnu pašpārvalde.

3.4. Pašpārvaldi var ievēlēt vispārējās, tiešās, vai aizklātās vēlēšanās.

3.5. Ja nepieciešams, var rīkot ārkārtas vēlēšanas.

3.6. Pašpārvaldes ievēlētais skolēns beidz savu darbību pašpārvaldē, pārtraucot mācīties izglītības iestādē vai izsakot vēlēšanos izstāties no pašpārvaldes, ilgstoši uzrādot nepietiekamas zināšanas mācību priekšmetos, apzināti pārkāpjot skolēnu uzvedības noteikumus.

3.7. Pašpārvaldes vēlēšanas notiek katru gadu septembra mēnesī.

3.8. Vēlēšanās piedalās 5.-9. klašu skolēni, kuri norādītajā laikā savu kandidatūru pieteikuši vēlēšanām.

3.9. Pašpārvaldes vēlēšanu kandidātiem ir tiesības veikt priekšvēlēšanu aģitāciju, izņemot vēlēšanu dienā.

3.10. Skolēnu pašpārvaldē no izvirzītajiem kandidātiem tiek ievēlēts noteikts skaits skolēnu, kuri savukārt ieņem kādu no ministru posteņiem.

 

4. Skolēnu pašpārvaldes sastāvs un darbības organizācija.

4.1. Seces pamatskolas skolēnu pašpārvaldē ir ne mazāk kā 10 skolēnu:

 • Ministru prezidents

 • Ministru prezidenta vietnieks

 • Sekretārs

 • Kultūras, sporta, kartības, izglītības ministri

4.2. Skolēnu pašpārvaldes sēdes notiek regulāri, bet ne retāk kā reizi divos mēnešos.

4.3. Pašpārvaldes sēdi vada Ministru prezidents, viņa prombūtnes laikā – viņa vietnieks.

4.4. Skolēnu pašpārvalde savu darbību plāno saskaņojot ar skolotājiem konsultantiem.

 

5. Skolēnu pašpārvaldes tiesības un pienākumi.

5.1. Tiesības:

 • Organizēt pašpārvaldes darbu atbilstoši skolas nolikumam un iekšējās kārtības noteikumiem.

 • Iesniegt priekšlikums izglītības iestādes administrācijai, skolas padomei un pašvaldībai mācību darba, sabiedriskās dzīves un saimnieciskā darba jautājumos.

 • Piedalīties izglītības iestādes plānošanā.

 • Deleģēt pārstāvi skolas padomei

 • Izteikt pašpārvaldes viedokļus, lēmumus, kā arī izplatīt informāciju skolā, izmantojot šim nolūkam noteikto vietu.

5.2. Pienākumi:

 • Regulāri informēt skolēnus par pašpārvaldes darbību, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi.

 • Informēt skolas administrāciju par pieņemtajiem lēmumumiem.

 • Atbalstīt skolas administrāciju un pedagogus skolas iekšējās kārtības noteikumun un nolikumu ievērošanas nodrošināšanā.