Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.  Uzzināt vairāk par sīkfailiem un to izmantošanu...

Atbalsta grupas darba reglemants

jauns attelsJaunjelgavas novada

SECES PAGASTA PAMATSKOLA

Seces pagastā LV-5124 tālr.65129308 reģ.nr. 4512900983

 

Apstiprinu

Seces pagasta pamatskolas direktore

Sarma Stugle

Seces pamatskolas

atbalsta personāla grupas darbības reglaments

 

1.Vispārīgie noteikumi.

1.1. Seces pamatskolas ( turpmāk – skolas) atbalsta personāla grupa ir skolas izveidota darba grupa (turpmāk – grupa), kas savas kompetences un iespēju ietvaros veic pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu, sniedz ieteikumus par atbilstošu pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās palīdzības veidu izglītojamiem , viņu vecākiem un skolotājiem.

1.2. Atbalsta grupa darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, valsts un pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikumiem, skolas darbu reglamentējošiem tiesību aktiem un šo reglamentu.

1.3.Atbalsta personāla darba grupu izveido, reorganizē vai likvidē ar skolas direktora rīkojumu.

1.4.Atbalsta personāla darba grupas sēdes tiek protokolētas, protokolā iekļaujot informāciju par sēdē izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem.

1.5. Sēdes protokoli glabājas pie atbalsta personāla grupas vadītāja.

1.6.Atbalsta personāla grupas darbības mērķus, uzdevumus un kompetenci nosaka šis reglaments.

2. Atbalsta personāla grupas mērķi un uzdevumi.

2.1. Grupas darbības mērķi ir:

2.1.1.Veikt mērķtiecīgu pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās izpētes darba koordinēšanu,

2.1.2.Sekmēt izglītojamo ar mācīšanās grūtībām un citām speciālajām vajadzībām integrēšanu vispārizglītojošajā skolā un iekļaušanu izglītības procesā.

2.1.3.veicināt vecāku (aizbildņu) līdzdalību un sadarbību izglītojamā ar mācīšanās grūtībām vai speciālajām vajadzībām izglītības procesā.

2.2.Atbalsta personāla grupas uzdevumi ir:

2.2.1. koordinēt izglītojamo pedagoģisko, sociālo un psiholoģisko diagnostiku un izpēti;

2.2.2.noteikt nepieciešamo pedagoģisko un sociāli psiholoģisko palīdzības veidu;

2.2.3.analizēt un apkopot skolas pieredzi izglītības procesa organizēšanā darbā ar izglītojamiem ar īpašām vajadzībām;

2.2.4. sadarboties ar valsts un pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju un savā darbībā respektēt tās ieteikumus un norādījumus;

2.2.5.koordinēt speciālās izglītības pakalpojumu nodrošināšanu skolā.

3.Atbalsta personāla grupas pienākumi un tiesības.

3.1.Atbalsta personāla grupas pienākumi:

3.1.1.iespēju robežās nodrošināt izglītojamā veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim atbilstošu pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās palīdzības veidu;

3.1.2. iesniegt valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskajai komisijai skolas atbalsta personāla grupas ieteikumus par izglītojamajam atbilstošas pedagoģiskās, sociālās vai psiholoģiskās palīdzības veidu;

3.1.3.nepieciešamības gadījumā ieteikt vecākiem (aizbildņiem) konsultēties valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskajā komisijā, lai risinātu jautājumu par iespēju izglītojamajam turpināt mācības pēc speciālās izglītības programmas:

3.1.4. strīdus gadījumā rekomendēt vecākiem (aizbildņiem) apmeklēt pašvaldības vai valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju, lai apstiprinātu, precizētu vai mainītu komisijas ieteikumu par izglītojamā vecumam, spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošu pedagoģiski psiholoģiskās palīdzības veidu un izglītības programmu.

3.1.5.ievērot komisijas rīcībā esošās informācija konfidencialitāti.

3.2. Atbalsta personāla grupas tiesības ir:

3.2.1.atbilstoši savai kompetencei sagatavot priekšlikumus skolas pedagoģiskajai padomei vai metodiskajām komisijām par izglītības procesa uzlabošanu darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir speciālās vajadzības;

3.2.2.sadarbībā ar skolas vadību, pedagogiem un izglītojamo vecākiem (aizbildņiem) rast risinājumu efektīvākas palīdzības nodrošināšanā;

3.2.3. sadarboties ar citām izglītības iestādēm, kuras realizē speciālās izglītības programmas.

4.Atbalsta personāla grupas sastāvs un darbība.

4.1. Atbalsta personāla grupas sastāvā ietilpst konkrētajā laika periodā esošā finansējuma ietvaros skolā nodrošinātie atbalsta personāla darbinieki.

4.2.Atbalsta personāla grupa no savu locekļu vidus ievēl grupas vadītāju, vadītāja vietnieku, sekretāru.

4.3. Atbalsta personāla grupu izveido un apstiprina skolas direktors.

4.4.Atbalsta personāla grupas sēdes vada tās vadītājs, viņa prombūtnes laikā – vadītāja vietnieks vai vadītāja pilnvarota persona.

4.5.Grupas sanāksmes protokolē sekretārs, protokolus paraksta grupas vadītājs un sekretārs.

4.6. Aktuālo jautājumu izskatīšanai atbalsta personāla grupas sēdēs var pieaicināt vecākus, pedagogus, pašvaldības darbiniekus vai citus nepieciešamos speciālistus.

4.7. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošais ir atbalsta personāla grupas vadītāja balsojums. Ja kāds no grupas locekļiem nepiekrīt grupas sniegtajiem ieteikumiem vai lēmumiem, tad viņa viedoklis ir fiksējams sanāksmes protokolā.

5.Atbalsts atbalsta personāla grupas darbībai:

5.1.nepieciešamās informācijas pieejamība no skolas administrācijas, pedagoģiskā personāla un sadarbības iestādēm;

5.2. atbalsta personāla grupas locekļu nepieciešamās tālākizglītības nodrošināšana, saskaņojot to ar skolas administrāciju;

5.3.sanāksmēs pieaicināto personu līdzdalība savas kompetences ietvaros;

5.4. atbalsts sadarbības un pieredzes apmaiņas organizēšanai un nodrošināšanai ar citām izglītības iestādēm vai saistošām institūcijām;

5.5.nepieciešamās informācijas apmaiņas plūsmas nodrošināšana ar skolas administrācijas, klašu audzinātāju un skolā pieejamo informācijas apmaiņas līdzekļu palīdzību.

X