Skolotāji

 IMG

 
 2018./2019. mācību gads 

 

 Skolas direktore – Sarma Stugle

 Direktora vietniece izglītības jomā– Iveta Lasmane

 Direktora vietniece audzināšanas jomā - Dzintra Reimarte 

 Sākumskola - Una Bētere

 Sākumskola - Marija Vule

 Latviešu valoda un literatūra - Daina Spulle

 Matemātika - Rasma Akmene

Angļu valoda - Tamāra Drozdova

Krievu valoda - Valentīna Ļistkova

Mājturība un tehnoloģijas - Dzintra Reimarte, Juris Driķis

Ķīmija - Marina Lubgāne

Dabaszinības - Dzintra Reimarte

Pasaules vēsture - Gints Kokins

Latvijas vēsture - Gints Kokins

Ģeogrāfija - Dzintra Reimarte

Mūzika - Jolanta Puķīte, Zaiga Barone

Informātika - Gints Rozītis

Bioloģija - Dzintra Reimarte

Vizuālā māksla - Vaira Lejniece

Sociālās zinības -Gints Rozītis, Una Bētere

Sports - Intis Stuglis